Behandlingsinnehåll

Agustagården arbetar utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv med KBT baserade metoder. Vi använder oss av evidensbaserade metoder så som ORS/SRS, ART, Beteendeanalyser och Återfallsprevention.

Grunden i verksamheten är en strukturerad vardag där alla situationer ger möjlighet till att öva på nya färdigheter. För att skapa en meningsfull och utvecklande vardag kommer vi ha schemalagd tid där ett tema hanteras varje vecka. Målsättningen är att öka allmänbildning och genom det stärka socialkompetens, kunskap och självförtroende.


ORS/SRS- används som ett underlag i kontaktmannasamtalen.

ORS syftar till att mäta förändring i klientens mående under placering/behandling. Syftet är också att på individ- och verksamhetsnivå möjliggöra systematisk uppföljning av insatser.

SRS syftar till att mäta klientens uppfattning om ett behandlingssamtal. Genom SRS kan behandlaren få kunskap om hur klienten upplever behandlingsalliansen. Syftet är att på individ- och verksamhetsnivå möjliggöra systematisk uppföljning av insatser.


ART/ Färdighetsträning – sker i grupp. Varje vecka har vi två tillfällen med gruppbehandling. Man tränar då på både sociala färdigheter, relationsfärdigheter, krisfärdigheter hantera känslor samt impulskontroll/aggressionskontroll. Vi jobbar med gruppdiskussioner, rollspel samt olika övningar för att träna socialt samspel, vardagsfärdigheter och förmågan att hantera sina tankar och känslor. Varje vecka får ungdomen en individuell läxa som ska tränas på till kommande vecka. Läxan följs upp samt redovisas nästkommande grupptillfälle.


Beteendeanalyser – Vi använder oss av beteendeanalys som ett konkret verktyg för att hjälpa ungdomen att förstå funktionen bakom ett problembeteende och att i stället lära sig mer adekvata färdigheter. Beteendeanalysen tydliggörs beteende, tankar, känslor, konsekvenser på kort och lång sikt samt alternativa beteenden. Beteendeanalysen möjliggör återkoppling i vardagen och där finna alternativa strategier. Det är även ett verktyg för att följa upp ungdomens utveckling. Kedjeanalys är en mer detaljerad form av beteendeanalys.


Återfallsprevention (ÅP) – För de ungdomar som är i ett riskbruk/missbruk erbjuds Återfallsprevention. Metoden syftar till att ge yttre (beteendeinriktade) och inre (kognitiva) färdigheter att påverka såväl återfalls- som nykterhetsprocessen, och därmed möjligheter att undvika återfall. De yttre färdigheterna handlar bland annat om att kunna tacka nej till alkohol/droger på ett effektivt sätt. De inre färdigheterna handlar om att deltagarna tillägnar sig ökad förmåga att känna igen, undvika och hantera risksituationer för återfall.

Behandlingen är individuell och man har 8-10 samtal.Tema

Varje vecka har vi ett tema som vi utgår ifrån och syftet är att öka kunskapen inom detta område. Dessa teman arbetas med i lektions form där ungdomarna får träna på att söka information, diskutera, göra studiebesök och genom det öka sina kunskaper. Det kan handla om hur styrs Sverige?, hur lånar man böcker på ett bibliotek och hur har de organiserat böckerna, Hur söker man jobb? sociala medier och dess påverkan på oss, hur fungerar Sveriges sjukvårdssystem, allemansrätten och friluftsliv, vad kostar det att bo i en egen lägenhet och vad behöver man veta, kost, hälsa, osv. Vi gör olika studiebesök bland annat på brandstationen, på en bondgård eller bjuder in exempelvis ungdomsmottagningen för information. Ungdomarna får även komma med egna förslag på teman.

Målsättningen med temat är att genom ökad kunskap stärka självkänsla och bygga identitet. Detta då ett starkare självförtroende hjälper till med socialt samspel och förmågan att söka nya sunda sammanhang.


All behandling är individuellt upplagd utifrån vårdplanen.