Policy GDPR Agustagården

Behandling av personuppgifter

Agustagården AB org: 559007-6823 har upprättat följande policy angående behandlingen av personuppgifter 2021-05-13

Syfte

Vi vill att du ska känna dig trygg med att anförtro dina personuppgifter till oss. Syftet med policyn är att du ska veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara på dina rättigheter. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och tydliggör hur vi arbetar för att tillvara ta dina rättigheter och din integritet.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullfölja våra förpliktelser gentemot dig. En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet, så som personnummer, namn och adress. Det spelar ingen roll om du är direkt identifierbar genom uppgiften, eller om det krävs ytterligare information för att du ska kunna identifieras.

Vi behandlar inte fler personuppgifter än de som behövs för ändamålet. Vi sparar inte uppgifterna längre än vi behöver, vi fullgör rättsliga förpliktelser och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter exempelvis för bokföringsskyldigheten i bokföringslagen, anställning och lön, att föra journal över våra klienter samt ha kommunikation med våra uppdragsgivare enligt socialtjänstlagen.

Riktlinjer

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. Vi samlar in följande uppgifter:

  • Namn
  • Adress
  • E-post
  • Telefonnummer
  • Personnummer/ organisationsnummer
  • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse


Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

I samband med att du ingår ett avtal, anställningsavtal, placering eller andra affärsmässiga avtal får vi personuppgifter om dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte inhämta mer uppgifter om dig om det inte krävs, enligt lag, för att fullgöra vårt uppdrag eller fullfölja avtal. Viktigt att tänka på är att om du återkallar ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi kan även få tillgång till personuppgifter genom:

  • Uppgifter du tillhandahåller oss direkt
  • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
  • Uppgifter vi får från offentliga register
  • Uppgifter vi får då du söker jobb hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss.

De personuppgifter vi får vid dessa tillfällen hanterar vi så länge det finns skälig anledning sedan raderas dina uppgifter. Ett exempel på detta är när du söker jobb hos oss, förfrågan om placering eller annat uppdrag.

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du information om detta och får information om hur du kan motsätta dig detta. Du får även information om vem som är ansvarig och vart du kan vända dig.


Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Utgångspunkten är att endast arbetstagare samt ägare på Agustagården har tillgång till de personuppgifter de behöver för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Agustagården förvarar alla dokument väl skyddade i låsbara dokumentskåp. Vi har hög IT säkerhet och använder säkra system för schemaläggning, löneutbetalning samt journalföring.

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vi lämnar inte ut personuppgifter om dig till tredje part om du inte samtycker till det, om det inte är nödvändigt, enligt lag, för att fullfölja våra förpliktelser enligt avtal eller lag.Agustagården AB är personuppgiftsansvarig, för mer information om dina rättigheter – 

Introduktion till dataskyddsförordningen |IMY