Placeringsformer

Kartläggning/social utredning– En kartläggningsplacering innebär att man kommer till oss en kortare tid för att bryta en destruktiv situation och göra en kartläggning. Under en tid av ca 4–6 veckor genomför vi en kartläggning över ungdomens bakgrund, nuvarande situation, problematik, styrkor och förmågor. Utifrån det gör vi en bedömning av det fortsatta vårdbehovet och ger förslag på insatser. Efter en kartläggning kan ungdomen gå vidare till annan insats eller få stöd genom behandling på Agustagården.

Metod - Vi använder oss av BBIC som grund för våra kartläggningar. Kartläggningen bygger på observationer i vardagen samt inhämtad information från uppdragsgivare, ungdomen själv och i vissa fall även från vårdnadshavare/nätverk. Kartläggningen genomförs i intervjuform, samt eventuellt genom skattningsinstrument. Informationen sammanställs skriftligt utifrån behovsområden enligt BBIC.


Behandling – En behandlingsplacering kan variera i tid då all behandling är individuellt upplagd. Under en behandlingsplacering upprättar vi en tydlig genomförandeplan tillsammans med ungdomen där vi tydliggör målen i vårdplanen. Denna ligger till grund för vårt dagliga behandlingsarbete och för utvärdering av insatserna. Vi arbetar utifrån tydliga mål med en tydlig tidsram.

Metod - Agustagården arbetar utifrån ett inlärningsteoretiskt perspektiv med KBT baserade metoder. Vi använder oss av evidensbaserade metoder så som ORS/SRS, ART, Beteendeanalyser och Återfallsprevention.

Grunden i verksamheten är en strukturerad vardag där alla situationer ger möjlighet till att öva på nya färdigheter. För att skapa en meningsfull och utvecklande vardag kommer vi ha schemalagd tid där ett tema hanteras varje vecka. Målsättningen är att öka allmänbildning och genom det stärka socialkompetens, kunskap och självförtroende.